Saint John and Saint Barnabas

The Parish Church of

Belle Isle & HunsletChurch of Saint John and Saint Barnabas, Belle Isle Road, Leeds LS10 3DN